Ochrona danych osobowych

Strona główna » Ochrona danych osobowych
by admin

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Targów STACJA PALIW – Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987.
 2. W związku z dokonaniem zgłoszenia związanego z udziałem w spotkaniach Polskiej Izby Paliw Płynnych, Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie na potrzeby PIPP jego danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie tych danych w celu informowania go o wystawach, konferencjach, kongresach i innych organizowanych przez PIPP wydarzeniach oraz w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem tych imprez. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i zgłoszenia żądania ich usunięcia.
 3. Uczestnik zdaje sobie sprawę, że podanie danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przez niego zgody.
 4. Uczestnik – wypełniając formularz potwierdzający udział – zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Polską Izbę Paliw Płynnych w celach wymienionych w pkt 7.
 5. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do otrzymywania informacji oraz dalszej współpracy z Polską Izbą Paliw Płynnych.
 6. Uczestnik zdaje sobie sprawę, że ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przebieg Targów może być rejestrowany przez Organizatora lub inne upoważnione podmioty za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk.
 8. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Targach wyraża zgodę, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631), na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnienie jego wizerunku zarejestrowanego w związku z uczestnictwem w Targach bez dodatkowego wynagrodzenia w celach promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych Organizatora, w szczególności w reklamach, w Internecie, przy okazji artykułów prasowych relacjonujących Targi, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z Targów.
 9. Polska Izba Paliw Płynnych dba o bezpieczeństwo danych i korzysta z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności – m.in. do wysyłania informacji typu np. newslettery/alerty/ważne informacje dot. rynku paliwowego, informacje marketingowe i handlowe, informacje o organizowanych przez PIPP szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i targach STACJA PALIW.
 10. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu realizowania świadczeń związanych z celami wskazanymi w pkt 7 powyżej – najpóźniej do momentu wycofania zgody. Wycofanie może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: izba@paliwa.pl
 11. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o prawie do przenoszenia danych, jeśli przysługuje), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:
  izba@paliwa.pl
 13. W celu zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych oraz wszelkim przysługującym prawom prosimy o zapoznanie się z „Polityką Ochrony Danych Osobowych w PIPP” dostępną na stronie www.paliwa.pl lub www.targi.paliwa.pl