Regulamin dla zwiedzających

Strona główna » Regulamin dla zwiedzających

Regulamin dla Zwiedzających Międzynarodowe Targi STACJA PALIW

§1

Zasady wstępu


 1. Międzynarodowe Targi STACJA PALIW odbywają się w EXPO XXI Warszawa przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w (01-222) Warszawie, zwane dalej „Targami”.
 2. Organizatorem Targów jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 521, (00-195) Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Data Targów jest terminem ruchomym. Godziny otwarcia Targów:
  – środa w godz. 10.00-17.00,
  – czwartek w godz. 10.00-17.00,
  – piątek w godz. 10.00-14.00.
 4. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów wyłącznie w godzinach ich otwarcia.
 5. Wstęp na Targi jest bezpłatny.
 6. W celu wejścia na teren Targów zwiedzający musi zgłosić się do punktu rejestracji gości (hol główny) i wypełnić formularz rejestracyjny lub dokonać rejestracji ONLINE poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.targi.paliwa.pl.
 7. Zwiedzającymi są także osoby uczestniczące w Targach na specjalne zaproszenie Organizatora.
 8. W prawidłowo wypełnionym formularzu znajdują się dane zwiedzającego, jego zgody na przetwarzanie danych oraz podpis.
 9. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny jest podstawą do otrzymania identyfikatora umożliwiającego wejście na teren Targów.
 10. Identyfikator upoważnia do wstępu na teren Targów i poruszania się po ich terenie. Zwiedzający nie jest uprawniony do przekazania identyfikatora osobie trzeciej lub innemu zwiedzającemu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia prawa wstępu osobom będącym w stanie upojenia alkoholowego i/lub odurzenia narkotykowego oraz próbującym wnieść na teren Targów substancje lub przedmioty wskazane w § 3 pkt 8 niniejszego regulaminu.

§2
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Organizator Targów STACJA PALIW – Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987.
 2. W związku z dokonaniem zgłoszenia związanego z udziałem w Targach STACJA PALIW jako Zwiedzający, Zwiedzający wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie na potrzeby PIPP jego danych osobowych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie tych danych w celu informowania go o wystawach, konferencjach, kongresach i innych organizowanych przez PIPP wydarzeniach oraz w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem tych imprez. Zwiedzający został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i zgłoszenia żądania ich usunięcia.
 3. Zwiedzający zdaje sobie sprawę, że podanie danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przez niego zgody.
 4. Zwiedzający – wypełniając formularz rejestracyjny – zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Polską Izbę Paliw Płynnych w celach wymienionych w § 2 pkt 7 niniejszego regulaminu.
 5. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do otrzymywania informacji handlowych oraz dalszej współpracy z Polską Izbą Paliw Płynnych.
 6. Zwiedzający zdaje sobie sprawę, że ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 7. Polska Izba Paliw Płynnych dba o bezpieczeństwo danych i korzysta z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności – m.in. do wysyłania informacji typu np.
  newslettery/alerty/ważne informacje dot. rynku paliwowego, informacje marketingowe i handlowe, informacje o organizowanych przez PIPP szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i Targach STACJA PALIW.
 8. Dane osobowe Zwiedzającego będą przetwarzane do momentu realizowania świadczeń związanych z celami wskazanymi w § 2 pkt 7 niniejszego regulaminu – najpóźniej do momentu wycofania zgody. Wycofanie może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości email na adres: izba@paliwa.pl
 9. Zwiedzający ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o prawie do przenoszenia danych, jeśli przysługuje), a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W celu zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych oraz wszelkim przysługującym prawom prosimy o zapoznanie się z „Polityką Ochrony Danych Osobowych w PIPP” dostępną na stronie www.paliwa.pl lub www.targi.paliwa.pl
 11. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: izba@paliwa.pl

 §3
Przepisy porządkowe

 1. Zwiedzający nie może fotografować, filmować oraz wykonywanie rysunków Targów jako całości ani poszczególnych stoisk i eksponatów, w celach komercyjnych lub marketingowych.
 2. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów uczestników/wystawców Targów wymaga również uprzedniej zgody tych uczestników/wystawców targów.
 3. Zwiedzający nie może bez uprzedniej zgody Organizatora Targów prowadzić na terenie Targów jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, marketingowej, promocyjnej, akwizycyjnej ani prowadzić jakichkolwiek działań agitacyjnych, konkursowych, sondażowych lub badawczych wśród zwiedzających i wystawców, a także jakichkolwiek działań o charakterze społecznym lub publicznym, w szczególności takich, jak zbiórki pieniędzy czy podpisów.
 4. Zabronione jest podejmowanie i prowadzenie jakichkolwiek działań sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym lub zasadami współżycia społecznego.
 5. Każdy zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu EXPO XXI WARSZAWA dostępnego m.in. w Biurze Organizatora.
 6. Zwiedzający jest zobowiązany do stosowania się do poleceń i zarządzeń porządkowych Organizatora lub innych upoważnionych podmiotów wydawanych w celach organizacyjnych, porządkowych, zapewnienia bezpieczeństwa innych uczestników Targów i/lub ochrony mienia.
 7. Zwiedzający jest zobowiązany do respektowania oznaczeń Organizatora dotyczących ruchu pieszego i drogowego na terenie Targów, dostępności dla zwiedzających poszczególnych obszarów Targów, w tym stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej.
 8. Zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania zakazu:
    a) wnoszenia i używania broni, narzędzi niebezpiecznych, amunicji i materiałów pirotechnicznych i wybuchowych na terytorium Targów;
    b) wnoszenia i używania niebezpiecznych materiałów i substancji chemicznych oraz niebezpiecznych urządzeń mechanicznych, mogących stanowić zagrożenie dla mienia lub zdrowia i życia osób;
    c) używania ognia otwartego, urządzeń, materiałów i substancji mogących stanowić zagrożenie pożarowe;
    d) wnoszenia, rozprowadzania i spożywania alkoholu poza wyznaczonymi do tego przez Organizatora miejscami;
    e) palenia produktów tytoniowych poza wyznaczonymi do tego przez Organizatora miejscami;
    e) wnoszenia, rozprowadzania, spożywania, zażywania środków odurzających, w szczególności narkotyków;
    f) niszczenia mienia i infrastruktury Organizatora, wystawców lub innych uczestników Targów, jak również zanieczyszczania terenu Targów;
    g) wnoszenia i używania bez zgody Organizatora środków transportu, takich jak w szczególności wózki, rowery, pojazdy mechaniczne, za wyjątkiem wózków inwalidzkich i urządzeń podobnych;
    h) wprowadzania na teren Targów zwierząt;
    i) zachowań grożących bezpieczeństwem instalacji, w szczególności wchodzenia na elementy aranżacji czy opierania się o elementy zabudowy;
    j) zakłócania porządku i/lub przebiegu Targów, w szczególności poprzez zachowanie agresywne, nieobyczajne, wulgarne lub głośne.
 9. Zwiedzający nieprzestrzegający zakazów wskazanych w § 3 pkt 8 niniejszego regulaminu, a w szczególności będący w stanie upojenia alkoholowego i/lub odurzenia narkotykowego, będzie proszony o opuszczenie terenu Targów. Organizator zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, do natychmiastowego wyprowadzenia takiego zwiedzającego poza teren Targów i zawiadomienia właściwych organów porządkowych.
 10. Niezależnie od § 3 pkt 9 Zwiedzający naruszający postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej Organizatorowi lub osobom trzecim, w szczególności uczestnikom Targów, szkody. Zwiedzający jest zobowiązany do usunięcia skutków swojego naruszenia, w tym poniesienia kosztów usunięcia bezpośrednich lub pośrednich następstw sprzecznego z niniejszym regulaminem zachowania.

 § 4
Rejestracja przebiegu Targów

 1. Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, iż przebieg Targów może być rejestrowany przez Organizatora lub inne upoważnione podmioty za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk.
 2. W związku z § 4 pkt 1 powyżej zwiedzający poprzez uczestnictwo w Targach wyraża zgodę, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631), na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnienie jego wizerunku zarejestrowanego w związku z uczestnictwem w Targach bez dodatkowego wynagrodzenia w celach promocyjnych, reklamowych, edukacyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, w szczególności w reklamach, w Internecie, w artykułach, relacjach i informacjach relacjonujących Targi, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z Targów.

Regulamin EXPO XXI WARSZAWA >>> LINK >>>>